SIP Harmony

På förskolan Harmony International Preschool arbetar vi utifrån förhållningssättet att utbildningen ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Vi är en tvåspråkig förskola där vi använder både engelska och svenska i vår utbildning. Vi ser barnen som kompetenta, självständiga och med stor potential för lärande. Vi ger barnen möjlighet att utveckla sin självständighet och uppmuntrar dem till att utvecklas och att lära sig nya saker. Vi utmanar barnen med spännande och lärorika aktiviteter under vår undervisning. 

Vi arbetar mycket med språk på olika sätt i vår utbildning, Vi arbetar utifrån läroplan för förskolan, Lpfö 18. Vi är till en viss del inspirerade av Reggio Emilia främst när det gäller en tro på barnets kapacitet, skapande och språk. Vi arbetar i teman under verksamhetsåret och har även olika fokusdagar då vi arbetar med olika fokusområden såsom, naturvetenskap och rörelse.  Vår förskola präglas av en internationell anda där olika kulturer möts och bildar trygghet och gemenskap. Barnen har inflytande i vår verksamhet och vi arbetar utifrån ett demokratiskt förhållningssätt. Utbildningen ska vara rolig, utvecklade och lärorik.

Vår pedagogiska inomhusmiljö är välplanerad och ger förutsättningar för lärande i harmoni och lugn eftersom vi kan dela in barnen i mindre grupper under delar av dagen. Vi finns i ett lugnt område med närhet till naturen som vi besöker.


At Harmony International Preschool we work based the approach that education should lay the foundations for a lifelong learning. We are a bilingual preschool where we use both English and Swedish in our education. We see the children as competent, independent and with great potential for learning. We give the children the opportunity to develop their independence and encourage them to develop and learn new things. We challenge the children with exciting and educational activities during our activities. In the preschool we work a lot with languages ​​in different ways.

We work based on the curriculum for the preschool, Lpfö 18. We are to a certain extent inspired by Reggio Emilia mainly in terms of a belief in the child’s capacity, creativity and language. We work on themes during the year and also have different focus days when we focus on different areas such as, science and movement. Our preschool is characterized by an international spirit where different cultures meet and create security and a feeling of belonging. The children have influence in our education and we have a democratic approach. Learning should be fun, developing and educational.

Our pedagogical environment is well planned and gives the opportunity to learn in a calm and harmonious way since we can divide the children in smaller groups for parts of the day. We are in a quiet area with nature around the corner which we visit.

Harmony International Preschool
Kampementsgatan 16
Rektor: Monica Sjögren
Telefon: 070-494 83 71
E-post: rektor@harmonypreschool.se
Hemsida: harmonypreschool.se